Tel: 085-0640570 | Postbus 224, 4900 AE Oosterhout | info@mkb-bedrijfsverzekeringen.nl | whatsapp 0643127764

Pre-Priced Proposal
Verklaringen verzekeringnemer
Tarieven
Polis aanvragen

Pre-Priced Proposal (PPP) by HiscoxHiscox logo

Verzekeringsvoorstel bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheid

Dit verzekeringsvoorstel geldt voor besloten of naamloze vennootschappen met een (geconsolideerde) jaarlijkse omzet tot € 50.000.000.
Bent u directeur, commissaris of beleidsmaker? Dan kunt u als privépersoon onbeperkt aansprakelijk gesteld worden voor uw eigen fouten en die van uw medebestuurders. Dit claimrisico omvat ook uw privévermogen. De D&O-verzekering (Directors & Officers) van Hiscox beschermt uw privévermogen tegen claims van derden.

De zin van een D&O-verzekering

Ook een bestuurder is maar een mens.
Maar als bestuurder bent u wél hoofdelijk aansprakelijk met uw privévermogen voor alle fouten die het bestuur maakt. Ongeacht of het uw eigen fout is, of die van een medebestuurder. Overheden, klanten, werknemers en aandeelhouders kunnen bijvoorbeeld een claim tegen u indienen. Zulke schadeclaims komen aanzienlijk vaker voor dan vroeger. Daarom is voor veel directeuren en commissarissen een D&O-verzekering vanzelfsprekend. Hiscox kent de risico’s van uw positie. En heeft een heldere, pragmatische D&O-verzekering die uw privésituatie beschermt.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van Hiscox
 • Voor bestuurders, beleidsmakers en commissarissen van NV’s en BV’s.
 • Ook voor toezichthouders van verenigingen en stichtingen.
 • Hebt u medewerkers die het beleid mede bepalen? Dan vallen zij ook onder de dekking.
 • Rechtsopvolgers en wettige echtgenoten zijn meeverzekerd.
 • Hebt u een diverse bestuurlijke of toezichthoudende nevenfuncties bij non-profitorganisaties? Deze aansprakelijkheden zijn ook gedekt.
 • U kunt de D&O-verzekering combineren met een andere zakelijke verzekering van Hiscox.
 • Proceskosten en kosten van juridische bijstand zijn gedekt.

Verklaringen van de verzekeringnemer/verzekerden

U verklaart:

 • U geen omzet uit de navolgende activiteiten genereert:
  - financiële dienstverlening
  - aanneming van bouwprojecten, projectontwikkeling
  - vastgoedbeheer en/of -bemiddeling
  - luchtvaart
  - exploitatie van mijnen, petrochemie
  - farmacie, biotechnologie
  - tabaksverwerking
  - aanbieden van internettoegang (ISP)
  - beroepsmatige sportbeoefening
  - productie van halfgeleiders
  - kansspelexploitatie, renbaanexploitatie
 • Er geen omzet wordt gegenereerd direct of indirect in de Verenigde Staten en/of Canada en u aldaar geen deelnemingen of vestigingen heeft
 • Dat u niet genoteerd bent aan enige effectenbeurs
 • Dat u de bovenvermelde activiteiten ten minste 2 jaar uitoefent.
 • Dat u geen vastomlijnde plannen heeft tot overname, fusie en/of reorganisatie
 • Dat uw meest recente (geconsolideerde) jaarrekening een positief resultaat na aftrek van belastingen weergeeft.
 • Dat uw meest recente (geconsolideerde) jaarrekening een eigen vermogen weergeeft van ten minste 5% van het balanstotaal
 • Dat de controlerende accountant in het verleden geen verklaring van oordeelonthouding en/of een afkeurende verklaring heeft afgegeven met betrekking tot een jaarrekening
 • U verklaart tevens (na gedegen onderzoek; navraag bij bestuurders/commissarissen/ medebeleidsbepalers):
  - dat er geen aansprakelijkheidsverzekering is opgezegd of geweigerd in de afgelopen 5 jaar
  - niet aansprakelijk gesteld te zijn in de hoedanigheid van bestuurder, commissaris of (mede)beleidsbepaler in de afgelopen 5 jaar
  - niet bekend te zijn met enige (lopende) aanspraak of omstandigheid die leidt of kan leiden tot een vordering van een derde jegens verzekeringnemer/verzekerden tot vergoeding van schade
  - niet te beschikken over een lopende bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheidsverzekering bij Hiscox en dat u ook geen verzoek voor een verzekeringsaanbieding heeft gedaan in de afgelopen 3 maanden
  - dat er geen feiten en/of omstandigheden te melden zijn ten aanzien van zowel het te verzekeren risico als ten aanzien van de verzekeringnemer/verzekerden, die voor het beoordelen van deze verzekeringsaanvraag van belang zouden kunnen zijn

Verzekerde bedragen en premie:
Verzekerd bedrag per aanspraak en maximaal per verzekeringsjaar
(Geconsolideerde) jaarlijkse omzet
Tot en met
€ 5 miljoen
€ 5 tot € 25 miljoen
€ 25 tot € 50 miljoen
€ 250.000,-
€ 425,-
€ 7000,-
€ 900,-
€ 500.000,-
€ 550,-
€ 900,-
€ 1.100,-
€ 1.000.000,-
€ 750,-
€ 1.100,-
€ 1.300,-
€ 1.500.000,-
€ 1.000,-
€ 1.300,-
€ 1.500,-
€ 2.500.000,-
€ 1.150,-
€ 1.600,-
€ 1.800,-

Bovenstaande tarieven zijn exclusief 21% assurantiebelasting, € 10,00 poliskosten en inclusief provisie.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Eigen risico

 • Eigen risico: nihil
Verzekeringsvoorwaarden

- Algemene verzekeringsvoorwaarden bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheid NDO-07-NB
- Specifieke verzekeringsvoorwaarden:
   dekkingsgebied Europese Unie, uitsluitingen: fraude en vermogensdelicten, aandeelhouders die meer dan 15% van de aandelen van de onderneming bezitten.

Pre-contractuele informatie

Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met het sluiten van de verzekering. De dekking zal uitsluitend ingaan na bevestiging daarvan door Hiscox. De contracttermijn is 12 maanden doorlopend, met een stilzwijgende verlenging van telkens 12 maanden, tenzij beëindigd conform de algemene verzekeringsvoorwaarden. Op de verzekeringsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. U heeft het recht binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bevestiging door Hiscox zonder opgaaf van reden af te zien van de verzekering, door schriftelijk aan Hiscox te kennen geven de verzekeringsovereenkomst te willen ontbinden. U bevestigt door ondertekening van dit formulier expliciet dat u de algemene- en speciale verzekeringsvoorwaarden accepteert en dat u de inhoud en de reikwijdte van de bepalingen van deze voorwaarden gelezen en begrepen heeft. Alle informatie is bij ons kantoor beschikbaar.

Vraag uw polis aan met het digitaal aanvraagformulier

Klik op onderstaande button
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Hiscox logo


Bel ons

Wilt u ons persoonlijk spreken?

Bel ons:

Tel: 085-0640570

of maak gebruik van het

Antwoordformulier

Bestuurdersaansprakelijkheid

DOWNLOADS B.V en N.V.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Go to top