Tel: 085-0640570 | Postbus 224, 4900 AE Oosterhout | info@mkb-bedrijfsverzekeringen.nl | whatsapp 0643127764

Ondernemers staan vaak niet stil bij de risico’s van arbeidsongeschiktheid. Ze ervaren dit als iets wat hun niet overkomt. Ook vinden ze een arbeidsongeschiktheidsverzekering vaak complex. De ondernemer overziet niet goed wat de gevolgen kunnen zijn van zijn keuzes en wanneer hij nu wel of niet een uitkering mag verwachten. Laat staan hoe hoog die uitkering dan zal zijn. De roep om meer duidelijkheid neemt dan ook toe. Goed advies is dus cruciaal. De info vindt u onder de onderstaande tabjes.

Intro
Starters en instappers
Wat is verzekerd
Wat kost het
Kenmerken
Meer weten
Offerte

Ondernemers-AOVAfb1

De Ondernemers-AOV
biedt duidelijkheid door heldere dekkingen die relevant zijn voor de ondernemer en door duidelijke afspraken. Hierdoor weet de ondernemer exact wat hij krijgt.

Financiële zekerheid
Met Ondernemers-AOV regelt u financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. U weet vooraf exact wat de hoogte van uw uitkering is bij elk percentage arbeidsongeschiktheid. Zodat belangrijke zaken, zoals het betalen van uw hypotheek, de studie van uw kinderen of uw zorgpremie, als het er op aankomt, gewoon doorlopen.

Eindleeftijd 67 jaar
Zoals bekend, schuift de AOW-gerechtigde leeftijd op naar 67 jaar. Met de Ondernemers-AOV kunt u in veel situaties kiezen voor een eindleeftijd van 67 jaar. Behalve als u een zwaar beroep heeft of zware werkzaamheden uitvoert.

Extra dienstverlening
De Ondernemers-AOV biedt u ook professionele dienstverlening om u bij arbeidsongeschiktheid weer op de been te helpen. En we helpen u bovendien om te voorkomen dat u arbeidsongeschikt wordt. Met preventieve diensten, zoals persoonlijke coaching en de online gezondheidsscan. De Ondernemers-AOV biedt u dus al vanaf de eerste dag nuttige extra’s.

Bewuste keuze
De Ondernemers-AOV is er voor álle ondernemers. Of u nu starter bent, directeur-grootaandeelhouder, zelfstandige met of zonder personeel of beoefenaar van een vrij beroep.

Financiële zekerheid
De ondernemer weet vooraf wat de hoogte van de uitkering is bij elk arbeidsongeschiktheidspercentage. Naast keuze in onder andere eindleeftijd en eigenrisicotermijn is er de mogelijkheid om indexering van de uitkering met 2% mee te verzekeren, evenals premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

Hulp om weer aan het werk
te gaan Daarnaast bieden wij hulp bij re-integratie. Samen met de ondernemer bekijken we welke maatregelen en ondersteuning het beste werken. Bijvoorbeeld een werkplek-aanpassing of een specifieke therapie. Waar mogelijk dragen we bij in de kosten.

Hulp om arbeidsongeschiktheid te voorkomen
Ook als de ondernemer gewoon gezond aan het werk is, heeft hij veel aan de Ondernemers-AOV. Zo bieden wij jaarlijks kosteloos het PreventieKompas aan. Door online vragen over zijn gezondheid in te vullen krijgt de ondernemer inzicht in zijn gezondheidsrisico’s en advies om deze te verkleinen. Om arbeidsongeschiktheid door mentale oorzaken te voorkomen, bieden we kosteloos coaching gericht op het vergroten van de persoonlijke effectiviteit. Ook gezinsleden kunnen gebruikmaken van deze dienstverlening.

Speciaal voor starters

Voor startende ondernemers die aan bepaalde voorwaarden voldoen, bieden we een instapvariant.
Ze kunnen zich dan verzekeren zonder medische informatie te verstrekken.
Voor alle starters die korter dan een halfjaar geleden zijn begonnen als zelfstandig ondernemer is er starterskorting in de eerste drie jaar ongeacht of ze kiezen voor de instapvariant.

ondernemers-aov-startersaanbod

Starterskorting
Voor ondernemers die korter dan een half jaar geleden zijn gestart met hun bedrijf is de Ondernemers-AOV extra aantrekkelijk. In de eerste drie jaar krijgt u een korting op de premie van:

  • 20% in het eerste jaar
  • 10% in het tweede jaar
  • 5% in het derde jaar

Daarnaast is het aanleveren van medische informatie niet nodig als u:

  • maximaal € 25.000,- verzekert bij aanvang van de verzekering;
  • op de ingangsdatum van de verzekering niet ouder bent dan 40 jaar;
  • geen zwaar beroep heeft of zware werkzaamheden uitvoert;
  • niet uit een uitkeringssituatie komt (WIA, WAO, WAJONG, ZW of loondoorbetaling bij ziekte).

Speciaal voor instappers
Als u al ondernemer bent, bij de ingang van de verzekering niet ouder dan 40 jaar bent en uw beroep in de klasse lichtere beroepen valt, dan ontvangt u instapkorting in de eerste drie jaar.

ondernemers-aov-instappersInstapkorting
Als u al ondernemer bent, bij het ingaan van de verzekering niet ouder dan 40 jaar bent én uw beroep in de klasse lichtere beroepen valt, dan ontvangt u instapkorting. Wij regelen dit graag voor u.
De hoogte van de korting is:

  • 20% in het eerste jaar
  • 10% in het tweede jaar
  • 5% in het derde jaar

Wat is verzekerd?

Ondernemers-AOV
Afb3
Financiële zekerheid Mocht u arbeidsongeschikt worden dan weet u bij de Ondernemers-AOV exact wat de hoogte van uw uitkering is bij elk percentage arbeidsongeschiktheid. Zo kunt u belangrijke zaken, zoals uw hypotheek, de studie van uw kinderen of uw zorgpremie, gewoon blijven betalen.

Hulp om weer aan het werk te gaan Daarnaast bieden wij u hulp om zo snel mogelijk weer te gaan werken. Samen met u bekijken we welke maatregelen en ondersteuning voor u het beste werken. Bijvoorbeeld een aanpassing van de werkplek of een coachingtraject. Waar mogelijk dragen we bij in de kosten. In ieder geval kunnen we u altijd helpen aan goede en betrouwbare hulpverleners.

Hulp om arbeidsongeschiktheid te voorkomen Ook als u gewoon aan het werk bent, heeft u veel aan de Ondernemers-AOV. Wij helpen u namelijk om arbeidsongeschiktheid te voorkomen met twee preventieve diensten:

PreventieKompas van Niped
Persoonlijke coaching voor u en uw gezinsleden door Resilians Niped en Resilians zijn onafhankelijke dienstverleners die u kunnen helpen om  het risico van arbeidsongeschiktheid te verkleinen. Deze diensten zijn kosteloos voor u.

Preventieve diensten
Altijd goed verzekerd U kunt als ondernemer te maken krijgen met veranderingen in uw bedrijf en uw privésituatie. Het is dan belangrijk dat u uw verzekering hierop aanpast, zodat u niet te veel of te weinig verzekert. De Goudse ondersteunt u hierbij met de AOV-waardemeter. Met dit online hulpmiddel brengt u jaarlijks, samen met ons, uw actuele situatie en wensen in kaart en wordt besproken of aanpassing van uw verzekering nodig is.
Bent u jonger dan 55 jaar dan kunt u in veel gevallen gebruik maken van het optierecht. Dit betekent dat u uw verzekerde bedrag met maximaal 10% kunt verhogen, zonder dat u hiervoor medische informatie hoeft aan te leveren.

Wat kost het?Afb5

Ondernemers-AOV

U betaalt bij De Goudse een eerlijke premie. We kijken namelijk naar uw beroep én naar uw werkzaamheden. Want als uw beroep is aangemerkt als 'risicovol' betekent dat niet automatisch dat uw werkzaamheden dat ook zijn. Ook de dekkingselementen die u kiest bepalen uw premie. U kunt kiezen voor een premie die de hele looptijd hetzelfde blijft (standaard tarief) of voor een premie die bij het afsluiten van de verzekering laag begint en langzaam stijgt naar een tarief dat daarna gelijk blijft (combinatie tarief). Wij helpen u graag bij het maken van deze keuze en kunnen voor u een berekening op maat maken. In de premie zijn alle kosten van de verzekering verwerkt met uitzondering van kosten voor het advies en andere dienstverlening van uw verzekeringsadviseur. MKB Bedrijfsverzekeringen rekent hiervoor een concurrerend tarief. Een eenmalige vergoeding van € 525,-- (BTW vrij) voor advies, offerte en afsluiten, en een doorlopende vergoeding van € 20,-- per maand (exclusief 21% BTW) voor het beheer en mutaties.

Starterskorting
Voor ondernemers die korter dan een half jaar geleden zijn gestart met hun bedrijf is de Ondernemers-AOV extra aantrekkelijk.
In de eerste drie jaar krijgt u een korting op de premie van:

20% in het eerste jaar, 10% in het tweede jaar, 5% in het derde jaar.
Daarnaast is het aanleveren van medische informatie niet nodig als u:

maximaal € 25.000,- verzekert bij aanvang van de verzekering; op de ingangsdatum van de verzekering niet ouder bent dan 40 jaar; geen zwaar beroep heeft of zware werkzaamheden uitvoert; niet uit een uitkeringssituatie komt (WIA, WAO, WAJONG, ZW of loondoorbetaling bij ziekte).

Instapkorting
Als u al ondernemer bent, bij het ingaan van de verzekering niet ouder dan 40 jaar bent én uw beroep in de klasse lichtere beroepen valt, dan ontvangt u instapkorting. Uw verzekeringsadviseur regelt dit graag voor u.
De hoogte van de korting is:

20% in het eerste jaar, 10% in het tweede jaar, 5% in het derde jaar.

Pakketkorting
De Ondernemers-AOV is altijd onderdeel van een Privé Pakket of een Bedrijfspakket, ook als u verder geen verzekeringen bij ons heeft. De Ondernemers-AOV telt mee voor de hoogte van de pakketkorting. Deze korting geldt voor alle verzekeringen in het pakket behalve voor de Ondernemers-AOV zelf.

Kenmerken

Inkomensdefinitie
• Voor de zelfstandige: de belastbare winst uit onderneming en het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden, vermeerderd met fiscaal toegestane afschrijvingen op bedrijfsmiddelen.
• Voor de DGA: het belastbare loon van de DGA, vermeerderd of verminderd met het aan de DGA toe te rekenen deel van de belastbare winst of verlies van de BV, vermeerderd met fiscaal toegestane afschrijvingen op bedrijfsmiddelen.
• Voor de beroepsbeoefenaar: al hetgeen anders dan uit dienstbetrekking wordt genoten op.
• Voor de startende ondernemer: het verwachte gemiddeld jaarinkomen.

Verzekerd bedrag
U kunt maximaal 80% van uw inkomen over de afgelopen drie kalenderjaren verzekeren. Als u een startende ondernemer bent, kunt u maximaal 80% van het verwachte jaarinkomen verzekeren.

Arbeidsongeschiktheidscriterium
U verzekert zich met de Ondernemers-AOV voor beroepsarbeidsongeschiktheid van minimaal 25%. Dit betekent dat wij in het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid bepalen of u uw beroep nog kunt uitvoeren. Vanaf het tweede jaar houden wij rekening met aanpassing van werkzaamheden, werkomstandigheden en taakverschuiving binnen het eigen bedrijf.

Instapvariant
Voor ondernemers die net begonnen zijn, bieden we een instapvariant. Het maximaal te verzekeren bedrag is € 25.000,-. Naast een beperkt verzekerd bedrag zijn er geen andere beperkingen in de dekking.
Deze instapvariant is bedoeld voor ondernemers die:
• de verzekering willen laten ingaan binnen zes maanden na de start van het zelfstandig ondernemerschap (dus niet de start van uw bedrijf);
• niet ouder dan 40 jaar zijn op de gewenste ingangsdatum;
• geen zwaar beroep hebben of zware werkzaamheden uitvoeren;
• maximaal € 25.000,- bij aanvang willen verzekeren;
• de afgelopen 5 jaar geen WAO/WIA/WAJONG uitkering of loondoorbetaling bij ziekte hebben ontvangen; niet eerder voor een AOV een bijzondere voorwaarde, uitsluiting of verhoogde premie heeft ontvangen;
• niet eerder een AOV is geweigerd of opgezegd.

Eigenrisicotermijn
De eigenrisicotermijn is de periode waarin u wel arbeidsongeschikt bent maar nog geen uitkering krijgt. U heeft de keuze om uw eigenrisicotermijn te bepalen op 30, 60, 90, 365 of 730 dagen. Hoe langer uw eigenrisicotermijn is, hoe lager de premie is. De eigenrisicotermijn gaat in op de dag dat een arts u arbeidsongeschikt verklaart.

Eindleeftijd
De eindleeftijd is de leeftijd waarop uw verzekering eindigt. U kunt kiezen uit alle leeftijden van 55 tot en met 67 jaar. Voor bepaalde beroepen en/of zware werkzaamheden geldt een maximale eindleeftijd van 55 of 60 jaar.

Klimmingsvorm uitkering (optionele dekking)
U kunt er voor kiezen om de uitkering met 2% per jaar te laten stijgen.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (optionele dekking)
U kunt er voor kiezen om premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid te verzekeren. Na een jaar arbeidsongeschiktheid betaalt u dan (gedeeltelijk) geen premie meer. Het gedeelte van de premie dat u niet meer betaalt, is gelijk aan het uitkeringspercentage. De premievrijstelling eindigt als de uitkering stopt. Heeft u een eigenrisicotermijn van twee jaar? Dan gaat de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid in na twee jaar arbeidsongeschiktheid.

Tarief | Er zijn twee tariefsoorten:
• Bij het standaardtarief wordt de premie vastgesteld aan de hand van de leeftijd bij aanvang van de verzekering. U betaalt dan jaarlijks dezelfde premie.
• Bij het combinatietarief wordt de premie jaarlijks aangepast aan de leeftijd van uw verzekerde. U betaalt in het begin een relatief lage premie. De premie stijgt tot een bepaalde leeftijd en blijft daarna gelijk. Als u de verzekering wijzigt, verandert ook de hoogte van de premie.

Verhogingsrecht
U kunt jaarlijks het verzekerd bedrag verhogen met maximaal 10% zonder dat u medische informatie hoeft aan te leveren. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
• Het maximaal te verzekeren bedrag is € 80.000,-.
• U verzekert maximaal 80% van uw bruto jaarinkomen over de afgelopen drie kalenderjaren.
• U bent op dit moment of in het afgelopen halfjaar niet geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt (geweest).
• U bent jonger dan 55 jaar. • U krijgt een aangepaste premie.

Verlagingsrecht
U heeft het recht om één jaar na de ingangsdatum en daarna ieder jaar het verzekerd bedrag te verlagen. Het verzekerde bedrag moet minimaal € 10.000,- zijn. Premievrije periode Een jaar voordat de einddatum is bereikt, betaalt u geen premie meer. Als u kiest voor een eigenrisicotermijn van twee jaar, begint deze premievrije periode twee jaar voordat de einddatum wordt bereikt.

Uitsluitingen
Wij keren niet uit als de arbeidsongeschiktheid is ontstaan, bevorderd of verergerd door:
• atoomkernreacties, molest en natuurgeweld;
• opzet of roekeloosheid;
• alcohol en geneesmiddelen;
• een ongeval waarbij u op een motorrijwiel zat en jonger dan 23 jaar was;
• een bestaande stoornis;
• gevaarlijke sporten. Ook keren wij niet uit als de eigenrisicotermijn nog niet is verstreken of als u gedetineerd bent. In de polisvoorwaarden leest u hier meer over.

Dienstverlening
AOV-waardemeter De AOV-waardemeter is een online tool om uw wensen en situatie in kaart te brengen en na te gaan of uw verzekering hier nog op aansluit. U kunt naast het verzekerd bedrag ook alle dekkingselementen wijzigen. Wij kunnen u van een passend advies voorzien. Zo voorkomt u dat u over- of onderverzekerd bent.

Preventie en re-integratie
Om arbeidsongeschiktheid te voorkomen, bieden we diensten waar u kosteloos gebruik van kunt maken.
• Het PreventieKompas: een online inventarisatie van gezondheidsrisico’s die leidt tot een persoonlijk risicoprofiel met passend advies. U krijgt dit PreventieKompas jaarlijks automatisch aangeboden.
• 24x7 Coaching: rechtstreekse vertrouwelijke toegang tot telefonische coaching voor persoonlijke effectiviteit en mentale problemen. Deze hulplijn is 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u en uw gezinsleden beschikbaar. U maakt hier gebruik van als u dit nodig vindt en op een voor u geschikt moment. Beide diensten zijn vertrouwelijk en worden uitgevoerd door onafhankelijke partijen. Dit betekent dat De Goudse geen informatie van uw situatie krijgt als u gebruikmaakt van de diensten. Voor re-integratie bieden we maatwerk omdat mogelijkheden altijd afhankelijk zijn van wat u nog kunt en wat de mogelijkheden zijn binnen uw bedrijf.

Contracttermijn
De Ondernemers-AOV sluit u in het privépakket of het zakelijk pakket. U heeft 1 contracttermijn voor alle verzekeringen in een pakket. De contracttermijn van dit pakket is 1 jaar. De Ondernemers-AOV sluit aan op de eventueel al bestaande contractvervaldatum van het pakket. Na het eerste contractsjaar van het pakket is de Ondernemers-AOV dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van een maand.

Fiscaliteiten
De premie is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Als wij dat wettelijk verplicht zijn, geven wij aan de belastingdienst op hoeveel premie u heeft betaald en/of teruggekregen. Ook als er iets wijzigt aan uw verzekering waardoor de premies niet langer aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting, geven wij dit op aan de belastingdienst. Eventuele uitkeringen zijn belast. Wij zijn wettelijk verplicht om loonheffingen in te houden op periodieke uitkeringen.
De loonheffing bestaat uit:
• loonbelasting;
• premie volksverzekeringen.
Daarnaast wordt een bijdrage voor de Zorgverzekeringswet ingehouden op de uitkering.

Meer weten?

Ondernemers-AOV

Wilt u meer weten over de Ondernemers-AOV?
Hieronder vindt u belangrijke downloads. Lees de polisvoorwaarden goed door voor u de verzekering afsluit. Daarin staan belangrijke gegevens over wat wel en niet verzekerd is.

Downloads

Wij helpen u graag verder met een advies over de beste keuze in uw situatie.

Maak gebruik van het contactformulier

en stuur ons uw gegevens.

Wij nemen dan spoedig contact met u op om de mogelijkheden te bespreken. Antwoordformulier


Contact

MKB Bedrijfsverzekeringen

Wilt u meer informatie?
Bel ons:

Tel: 085-0640570

Of maak gebruik van het contactformulier.

Contactformulier

Waarom preventie?

testimonial-aov-4

‘Met mijn gezondheid is niets mis. Maar toen ik het aanbod van het PreventieKompas kreeg, ben ik welgaan nadenken. Weet ik zeker dat er niets mis is als ik nu geen klachten heb? Ik ben het kompas toch gaan invullen. Er werd een bloeddrukmeting aangeboden. Voor mijn hoge bloeddruk slik ik nu medicijnen. Tot voor kort had ik er geen idee van dat dit bij mij speelde.’

Go to top