Tel: 085-0640570 | Postbus 224, 4900 AE Oosterhout | info@mkb-bedrijfsverzekeringen.nl | whatsapp 0643127764

Het verschil tussen Bedrijfsaansprakelijkheid en Beroepsaansprakelijkheid

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) dekt de materiële en letselschade (aan personen en zaken) die door de ondernemer of zijn werknemers wordt veroorzaakt.
Voorbeeld: door een onhandigheid beschadigt u een computer van uw opdrachtgever of een klant struikelt door uw toedoen, komt ongelukkig ten val en loopt daardoor letsel op.

Werkgeversaansprakelijkheid: De laatste jaren is de aansprakelijkheid van werkgevers voor schade van hun medewerkers uitgebreid. Gerechtelijke uitspraken hebben ertoe geleid dat werkgevers op grond van ‘goed werkgeverschap’ aansprakelijk kunnen zijn voor schade die een medewerker heeft opgelopen. In de brochure leest u er meer over en ziet u welke verzekeringen u nodig heeft. Download brochure: Aansprakelijkheid en werkgevers

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) dekt de vermogensschade (met uw werk) die door de ondernemer of professional in de uitoefening van zijn beroep wordt veroorzaakt.
Voorbeeld: u geeft een fout advies waardoor uw klant forse financiële schade lijdt.

Kijk op de speciale pagina voor uw beroepsgoep.
Valt u in een van onderstaande categorie en is uw omzet niet hoger dan € 1.000.000,- per jaar, dan kunt u de verzekering eenvoudig direct online aanvragen.

management management reclame BA voor specifieke beroepen

Bedrijfsaansprakelijkheid
Beroepsaansprakelijkheid

Bedrijfsaansprakelijkheid

Wat is verzekerd:

  • De AVB dekt schade die aan personen of zaken is toegebracht, mits dit binnen de verzekerde hoedanigheid van het bedrijf gebeurt, en mits het bedrijf daarvoor aansprakelijk is. Dat kan schade zijn die door een in het bedrijf werkzame persoon aan derden wordt toegebracht, maar ook schade die werknemers elkaar onderling toebrengen (materiele schade en letselschade) en schade van werknemers opgelopen tijdens het werk
  • De AVB biedt ook dekking voor de aansprakelijkheid voor schade door het plotseling vrijkomen van milieugevaarlijke stoffen. Deze milieuschadedekking geldt niet voor schade op de verzekerde locatie zelf (het bedrijfsterrein).
  • Aansprakelijkheid van huiseigenaren kan apart worden verzekerd.

Wat is niet verzekerd:

  • Geleidelijk ontstane milieuschade, zoals het jarenlang lekken van tanks of containers, is niet gedekt. Hiervoor moet een milieuaansprakelijkheidsverzekering worden gesloten.
  • Schade zonder dat er sprake is van schade aan personen of zaken, is niet gedekt.
  • Schade aan goederen die het bedrijf onder zich heeft (gebruikt, vervoert, bewaart, leent, huurt, bewerkt)
  • Schade door motorrijtuigen of luchtvaartuigen.

Premie:
De premie is afhankelijk van het soort en de omvang van het bedrijf. De premie wordt berekend over de omzet en/of het WW-jaarloon (vóór franchise), waarbij aan het einde van het verzekeringsjaar een naverrekening plaatsvindt aan de hand van de door de verzekeringnemer te verstrekken opgave.

Eigen risico:
De AVB kent een verplicht eigen risico. Een hoger eigen risico leidt tot premiekorting.

Meer informatie: Verkeersschadeverzekering voor medewerkers (WEGAM)

Beroepsaansprakelijkheid

Wat is verzekerd:

De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BA) dekt de gevolgen van fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn beroep.

Wettelijk zijn er steeds meer mogelijkheden om (vrije)beroepsbeoefenaars aansprakelijk te stellen voor gemaakte fouten. Het aantal claims neemt sterk toe. Dat maakt de BA-verzekering tot een onmisbare verzekering.

Dekking:
De BA-verzekering geeft de volgende dekking:

  • Aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever (en meestal ook andere derden) geleden schade, veroorzaakt door nalatigheden, vergissingen, verzuimen, onachtzaamheden en dergelijke van een verzekerde.
  • De kosten die moeten worden gemaakt wanneer de aansprakelijkheid gerechtelijk moet worden betwist. Zoals verweerkosten, kosten in verband met een tuchtrechtprocedure en/of civielrechtelijke procedure.

Beroepsaansprakelijkheid Technische beroepen
De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BA) voor technische beroepen zoals Bouwkundig adviesbureaus, Architecten en Raadgevend ingenieurs dekt de gevolgen van fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn beroep.
Wettelijk zijn er steeds meer mogelijkheden om (vrije)beroepsbeoefenaars aansprakelijk te stellen voor gemaakte fouten. Het aantal claims neemt sterk toe. Dat maakt de BA-verzekering tot een onmisbare verzekering.

Direct aanvragen
De verzekering wordt toegesneden op de beroepsactiviteiten van de verzekerde. Valt u in een van bovenstaande categorieën, ICT, Management Consultancy, Reclame & Marketing of een aantal met name genoemde Specifieke Beroepen, en is uw omzet niet hoger dan € 1.000.000,- per jaar, dan kunt u de verzekering eenvoudig direct online aanvragen

Cyber Risks Verzekering

cyber-risks

Nu grotere ondernemingen hun beveiliging tegen cybercriminelen steeds beter op orde hebben, krijgen mkb-bedrijven vaker last van cybercriminaliteit

Lees verder ...

 

Pakket voor de Horeca

Zekerheidspakket voor de horeca ondernemer

Het Zekerheidspakket biedt u financiële zekerheid tegen de meest voorkomende schaderisico’s in de horeca, zoals inbraak en vandalisme. Beschikbaar voor MKB en ZZP.

Lees verder...

 

 

Pakket voor de Bouw

Pakket voor de Bouw

Jaarlijks krijgt 13% van de bouwbedrijven te maken met schade bij bouw of montage, en raken betrokken bij juridische geschillen. Pakketten voor het MKB en ZZP'er.

Lees verder ...

 

Zakelijke Dienstverlening

zakelijk-dienst-klein

Bijna een derde van de zakelijke dienstverleners krijgt te maken met juridische geschillen en aansprakelijkheid voor schade. Pakketten voor het MKB en de ZZP'er.

Lees verder ...

Go to top